Prüfungsleiter: Reinhard Möller
Prüfungsrichter: Norbert Bösche
Fährtenleger: Holger Braukmüller
Gruppe: Hansi, Hans, Helmut & Jens
Schutzdiensthelfer: Holger Braukmüller

Prüfungsleiter: Frank Thierauf
Prüfungsrichter: Heiko Masla

Prüfungsleiter: Marina Braukmüller
Prüfungsrichter: Heiko Masla
Fährtenleger: Egon de Buhr